แหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถานเจดีย์พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์บ้านควนสวรรค์
2409
24 พฤศจิกายน 2566