คณะผู้บริหาร
 • ศรชัย แช่ม

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  โทร. 086-2822914

 • นุพิษ สุทธิ

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  โทร.081-3264108

 • ฤดีพร เอ่งฉ้วน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  โทร.081-3261032

 • ปัญญ์ชลี เสี้ยมสอน

  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  โทร.098-4166991