องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80150 โทรศัพท์0-7548-0240

นายศรชัย แช่ม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

086-2822914

ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ เพ็งเจริญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

081-8915824

  • วิสัยทัศน์

    “นาแว เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ข่าวสารชาวอบต.นาเเว

กิจกรรมชาวอบต.นาเเว

สื่อ ประชาสัมพันธ์

มัลติมีเดีย

จังหวัดนครศรีธรรมราช
21 พฤศจิกายน 2566

พี่น้อง อบต.นาเเว เราดูแล

12
หมู่
7,310
ประชากร
72
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.