กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • ภัสวรรณ รพีศักดิ์สาครกุล

  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา

 • ทรายทิพย์ เมืองน้อย

  ผช.นวก.ศึกษา

 • นิตยาพร สุขสวัสดิ์

  ครู

 • ชุลีพร คารวรัตนพิเชฐ์

  ครู

 • วาสนา เอี่ยมสิน

  ครู

 • ปริยาภรณ์ รอดศิริ

  ครู

 • จุฬาลักษณ์ งามประดิษฐ์

  ครู

 • จุฬาลักษณ์ พุฒแก้ว

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • อรสา สวนจันทร์

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • นพรัตน์ นวลน้อม

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)

 • สายทิพย์ เรืองเดช

  ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)