หัวหน้าส่วนราชการ
 • ว่าที่ร้อยตรี ประพันธ์ เพ็งเจริญ

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  081-8915824

 • นางกนกววรณ สุรภักดี

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

  087-2792843

 • พรทิพย์ สิงหพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

  080-6516235

 • สุพัตรา สุขด้วง

  ผู้อำนวยการกองคลัง

  089-7233168

 • กิติศักดิ์ ไชยรัตน์

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  081-3709186

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา