สำนักปลัด
 • พรทิพย์ สิงหพันธ์

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • ศักดา รามแก้ว

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • อนงค์ภัสร์ วุฒิพงศ์

  นิติกร

 • รดาพัฒน์ รัตนพันธ์

  นักทรัพยากรบุคคล

 • ปริญญา วิจาราณ์

  นักพัฒนาชุมชน

 • จ.ส.อ.สุชาติ หิรัญสุข

  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • อุบลรัตน์ หิรัญรัตน์

  นักจัดการงานทั่วไป

 • ว่าง

  นักวิชาการสาธารณสุข

 • จ.อ.อำนวย นาคเกลี้ยง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวณิรดา บัวทอง

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • เฉลิมขวัญ คงแก้ว

  ผช.นักทรัพย์ฯ

 • รุยาพร อัจฉริยะปัญญา

  ผช.นักวิเคราะห์ฯ

 • กาญจนา ปรีชา

  ผช.จพง.พัฒนาชุมชน

 • ณัฏฐนันท์ หอมรส

  ผช.จพง.ธุรการ

 • สรรน์ ปานบรรจง

  พนง.ขับรถยนต์

 • ทัตธน เส็งหพันธ์

  พนง.ขับรถยนต์

 • พรชัย ศรีราชพัฒน์

  ยาม

 • วินิตย์ โอกาส

  ภารโรง

 • ว่าง

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • มนต์รัตน์ จงจิตร

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • ธรรมนูญ สมณกิจ

  พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • อรรถพล เพ็ชรกระจาย

  คนงานประจำรถขยะ

 • สมพงศ์ รักษายศ

  คนงานประจำรถขยะ