สภา อบต.
 • วิชาญ สิทธิรักษ์

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • สุดใจ ยกเลื่อน

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • ว่าที่ร้อยตรีประพันธ์ เพ็งเจริญ

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • สุรพล งามประดิษฐ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1

 • สุดใจ ยกเลื่อน

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

 • อาคม พลายแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

 • บุญรัตน์ พรหมเดชะ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4

 • สมพงษ์ รอดรักษ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

 • ชานิดา พรหมแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

 • กนิษฐา รักษายศ

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

 • จารุ บัวแก้ว

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

 • วิชาญ สิทธิรักษ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9

 • สราวุธ หัสพันธ์

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

 • สมพงศ์ สโมสร

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11

 • ทิพสุคนธ์ สาริกขา

  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12