ภาพกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  นำโดย
นายศรชัย แช่ม 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กๆเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน สร้าความสุขให้กับเด็กๆ

วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว นำโดย นายศรชัย แช่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีเด็กๆเข้าร่วมจำนวนมาก สร้างความสนุกสนาน สร้าความสุขให้กับเด็กๆ

2394

16 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเเว ได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข  โดยการจับคู่ร่วมกับศาสนาสถาน สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในรูปแบบ " ๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล" ณ วัดวังสะพาน

วันที่ 20 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเเว ได้ดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข โดยการจับคู่ร่วมกับศาสนาสถาน สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในรูปแบบ " ๑ อปท. ๒ ศาสนสถาน ๒ สถานศึกษา เเละภาคีความร่วมมือในระดับพื้นที่ของเเต่ละตำบล" ณ วัดวังสะพาน

2392

20 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วัชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

2433

5 ธันวาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดีดี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

โครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย ใส่ใจการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ ภูมิปัญญาดีดี ตามวิถีชุมชน ประจำปี 2566

2405

29 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดรูปแบบงาน
ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

ประชุมปรึกษาหารือ การกำหนดรูปแบบงาน ตามโครงการจัดงานวันลอยกระทงสืบสานประเพณีไทย

2398

22 พฤศจิกายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย

2498

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จิตอาสา ณ โบราณสถานเจดีย์บ้านควนสวรรค์

จิตอาสา ณ โบราณสถานเจดีย์บ้านควนสวรรค์

2423

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
บุญสารทเดือนสิบ

บุญสารทเดือนสิบ

2413

11 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

2439

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง

ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัซญาเศรษฐกิจพอเพียง

2399

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
จัดกิจกรรมประเพณีเเห่จาดสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566

จัดกิจกรรมประเพณีเเห่จาดสารทเดือนสิบ ประจำปี 2566

2436

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการสวนครัว สวนสวย ด้วยวิถีพอเพียง

โครงการสวนครัว สวนสวย ด้วยวิถีพอเพียง

2426

26 กันยายน 2566
อ่านเพิ่มเติม...
การประชมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณปี 2567

การประชมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน ประจำปีงบประมาณปี 2567

2431

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
 วันเฉลิมพระชมม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันเฉลิมพระชมม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2434

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
เข้าร่วมประชุม สมัยสามัญ สมัยที 3

เข้าร่วมประชุม สมัยสามัญ สมัยที 3

2410

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พ่นหมอกควันในครัวเรือนที่เป็นไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนาแว

พ่นหมอกควันในครัวเรือนที่เป็นไข้เลือดออก ในพื้นที่ตำบลนาแว

2407

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในตำบลนาแว

โครงการรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกในตำบลนาแว

2439

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการหนึ่งตำบลหมู่บ้านยั่งยืน

โครงการหนึ่งตำบลหมู่บ้านยั่งยืน

2415

21 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

กิจกรรมหนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร

2423

10 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะวัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) 27 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ รวมพลังสร้างสัปปายะวัดด้วยวิถี 5 ส (Big Cleaning Day) 27 กรกฎาคม 2566

2404

3 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...