แผนอัตรากำลัง
แบบฟอร์มการรายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
31 มีนาคม 2566

0


แบบรายงานการประเมินจริยธรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานของรัฐรายงานการนำผลการ ประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่งภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 อาทิ การตรวจสอบภูมิหลัง/ความประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรม การประเมิน สมรรถนะ หรือ การปฏิบัติราชการ หรือการแต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง หรือการพัฒนา หรือการสอบ วัดความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม เป็นต้น

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๕
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
12 เมษายน 2565

0


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒๕๖๔
4 พฤศจิกายน 2564

0


เอกสารแนบ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
6 กุมภาพันธ์ 2564

0


เอกสารแนบ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
4 มกราคม 2562

0


- หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

เอกสารแนบ