มาตรฐานการปฏิบัติราชการ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565
1 กุมภาพันธ์ 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564
13 ตุลาคม 2564

0


รายงานความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว โดยศูนย์วิจัยเฉพาะทางด้านการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เอกสารแนบ
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2563
7 พฤษภาคม 2564

0


รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ประจำปี 2562
13 พฤษภาคม 2563

0


เอกสารแนบ
การปรับลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน
28 ธันวาคม 2561

0


การปรับลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน

เอกสารแนบ
มาตรฐานการปฎิบัติราชการ
15 มกราคม 2561

0


เอกสารแนบ