งบแสดงสถานะทางการเงิน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาาณ พ.ศ. 2564
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2564
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับรองแล้ว)
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2562-มีนาคม 2563)
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการเงินประจำปี 2561 และรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 - มิถุนายน 2562)
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน(ตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)
21 พฤศจิกายน 2566

0


เอกสารแนบ