ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
9 พฤศจิกายน 2566

0


ตำบลนาแว ซึ่งปรากฎตามสมุหเทศบาลเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองหลักคือกะเปียดขึ้นกับอำเภอลำพูน (นาสาร) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต่อมาได้มีการยกฐานะหัวเมืองส่วนนี้เป็นอำเภอฉวาง กะเปียดจึงเป็นตำบลหนึ่งด้วย ต่อมาตำบลนาแว ได้แยกมาจากตำบลกะเปียดออกมาเป็นตำบลนาแว ส่วนคำว่า “นาแว” มาจากคำว่า “นาแวง” ซึ่งแปลว่านาที่มีเนื้อที่ยาวต่อมาเพี้ยนเป็นนาแว

ประวัติการจัดตั้ง
          องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 29 มีนาคม 2539 เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก ตั้งอยู่เลขที่ 185 หมู่ที่ 2 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 72 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,000 ไร่ มีเขตการปกครอง จำนวน 12 หมู่บ้าน และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว เต็มพื้นที่