วิสัยทัศน์ พันธกิจ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
9 พฤศจิกายน 2566

0


วิสัยทัศน์      

“นาแว   เมืองน่าอยู่   คุณภาพชีวิตมีมาตรฐาน  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

พันธกิจ
         1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน มีระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ
         2. ปรับปรุงและบำรุงรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร และอุโภคบริโภค ให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
         3. ส่งเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพที่ดี และดำรงชีพได้อย่างปกติสุข
         4. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
         5. จัดการด้านสาธารณสุขให้ได้มาตรฐาน
         6. พัฒนาคน  สังคม ชุมชนให้เข้มแข็ง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
         7.จัดการด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
         8. รักษาศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ดำรงอยู่สืบไป
         9. ดูแลจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  และรักษาป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ
         10. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
         11.พัฒนาการบริการจัดเก็บรายได้
         12. พัฒนาระบบบริหารจัดการในองค์กรปกครองให้มีประสิทธิภาพ