สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป
9 พฤศจิกายน 2566

0


ที่ตั้ง อาณาเขต
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ห่างจากที่ว่าการอำเภอฉวาง มาทางทิศเหนือ ประมาณ 7 กิโลเมตร

เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีเนื้อที่ทั้งหมด 72 ตารางกิโลเมตร หรือ 45,000 ไร่

อาณาเขต
              ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
              ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
              ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
              ทิศตะวันตก ติดต่อกับ แม่น้ำตาปี

เขตการปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 12 หมู่บ้าน ดังนี้
              หมู่ที่ 1 บ้านต้นโพธิ์
              หมู่ที่ 2 บ้านไสโคกเกาะ
              หมู่ที่ 3 บ้านท่าแห้ง
              หมู่ที่ 4 บ้านศิลา
              หมู่ที่ 5 บ้านปากเปียด
              หมู่ที่ 6 บ้านในไร่
              หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งกระจูด
              หมู่ที่ 8 บ้านควนสวรรค์
              หมู่ที่ 9 บ้านควนยูง
              หมู่ที่ 10 บ้านห้วยทรายขาว
              หมู่ที่ 11 บ้านฝ่ายท่า
              หมู่ที่ 12 บ้านไสใหญ่

ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ
              ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงทางทิศ ตะวันออกทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำตาปี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของภาคใต้ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 และหมู่ที่ 11 นอกจากนี้ยังมีลำคลองอื่น ๆ เช่น คลองแห้ง คลองหัน คลองพอก เป็นต้น ที่มีส่วนทำให้พื้นที่ตำบลนาแว มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมเขตร้อน แบ่งออกเป็น 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน และฤดูฝน
              ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน
              ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – มกราคม

ครอบครัวและประชากร
              1. จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 1,432 ครัวเรือน
              2. จำนวนประชากรทั้งหมด 7,310 คน เป็นชาย 3,634 คน เป็นหญิง 3,676 คน