สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
9 พฤศจิกายน 2566

0


อาชีพ
ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ รับจ้าง ค้าขายและรับราชการเล็กน้อย

การประกอบอาชีพของประชากรของ อบต. นาแว
              อาชีพทำสวน ร้อยละ 70
              อาชีพทำนา ร้อยละ 10
              อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 8
              อาชีพค้าขาย ร้อยละ 5
              อาชีพเลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 4
              อาชีพรับราชการ ร้อยละ 3

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.นาแว
              - ปั๊มน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง
              - โรงงานแปรรูปไม้ยาง จำนวน 4 แห่ง