สภาพทางสังคม
สภาพทางสังคม
9 พฤศจิกายน 2566

0


การศึกษา
             มีโรงเรียนประถมศึกษาอยู่ 3 แห่งหนึ่งในจำนวนนี้มีโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ถึงมัธยมปีที่ 3 จำนวน 1 แห่ง และมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 3 แห่ง

โรงเรียนประถมศึกษา
             1. โรงเรียนบ้านไสโคกเกาะ (ขยายโอกาสทางการศึกษา) ตั้งอยู่หมู่ที่ 2
             2. โรงเรียนวัดควนยูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
             3. โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
             ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์วัดวังสะพาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
             ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทุ่งกระจูด ตั้งอยู่หมู่ที่ 7

ศาสนา
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด 4 แห่ง สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
             1. วัดวังสะพาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
             2. วัดศิลา ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
             3. วัดควนยูง ตั้งอยู่หมู่ที่ 9
             4. วัดห้วยทรายขาว ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
             5. สำนักสงฆ์บ้านควนสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8

สาธารณสุข
             มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านควนสวรรค์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 7 คน อสม.223 คน