การบริการพื้นฐาน
การบริการพื้นฐาน
9 พฤศจิกายน 2566

0


การคมนาคม
            ถนนลาดยาง 5 สาย ระยะทางรวม 3172 กม.
            ถนนคอนกรีต 52 สาย
            ถนนลูกรัง,หินคลุก 1 สาย

สะพาน 14 แห่ง
            - สะพานถาวร 9 แห่ง
            - สะพานชั่วคราว 5 แห่ง

การโทรคมนาคม
            การโทรคมนาคมแต่ละหมู่บ้านมีโทรศัพท์สาธารณะ แต่ไม่มีชุมสายโทรศัพท์ มีโทรศัพท์บ้านใช้จำนวน 301 ครัวเรือน และสามารถรับสัญญานโทรศัพท์เคลื่อนที่เกือบทุกพื้นที่

การไฟฟ้า
            มีไฟฟ้าใช้ครบ จำนวน 12 หมู่บ้าน 1,432 ครัวเรือน

การประปา
            มีระบบประปาหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน รวมจำนวน 16 แห่ง และประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 2 แห่ง ได้แก่
            หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 2 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 3 จำนวน 2 แห่ง
            หมู่ที่ 4 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 5 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 6 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 7 จำนวน 2 แห่ง
            หมู่ที่ 8 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 9 จำนวน 1 แห่ง
            หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง
            หมู่ที่ 11 จำนวน 2 แห่ง
            หมู่ที่ 12 จำนวน 1 แห่ง
 
การประปาส่วนภูมิภาค      
            หมู่ที่ 2
            หมู่ที่ 7

แหล่งน้ำธรรมชาติ
            - แม่น้ำ 1 สาย
            - คลอง 3 สาย
            - ห้วย หนอง บึง อื่นๆ 10 แห่ง
            - แหล่งน้ำที่สร้างขึ้นและสามารถใช้การได้
            - ฝาย 2 แห่ง
            - บ่อบาดาล 9 แห่ง
            - บ่อน้ำตื้น 1,036 แห่ง
            - สระน้ำ 5 แห่ง
            - ประปาหมู่บ้าน 3 แห่ง

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
            - ไม่มีทรัพยากรธรมชาติที่สำคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการอุตสาหกรรม
มวลชนจัดตั้ง
            - ลูกเสือชาวบ้าน 3 รุ่น จำนวน - คน
            - สมาชิก อปพร. 3 รุ่น จำนวน - คน
            - ชมรมผู้สูงอายุตำบลนาแว จำนวน 793 คน