แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
แผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2566
29 เมษายน 2566

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการปฏิบ้ติตามแผนปฏิบ้ติการป้องกันการทุจริต
29 เมษายน 2566

8


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน
29 เมษายน 2566

13


เอกสารแนบ
สรุปรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy
2 กุมภาพันธ์ 2566

10


รายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2565
2 กุมภาพันธ์ 2566

10


เอกสารแนบ
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
2 กุมภาพันธ์ 2566

7


เอกสารแนบ
นนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
1 กุมภาพันธ์ 2566

7


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
1 กุมภาพันธ์ 2566

6


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส๒๕๖๖
1 กุมภาพันธ์ 2566

7


เอกสารแนบ
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
7 กรกฎาคม 2565

18


เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2565
24 เมษายน 2565

21


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน
24 เมษายน 2565

21


เอกสารแนบ
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564
24 เมษายน 2565

14


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ.๒๕๖๕
12 เมษายน 2565

30


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
12 เมษายน 2565

19


เอกสารแนบ
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน
1 เมษายน 2565

14


เอกสารแนบ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. ๒๕๖๕
1 เมษายน 2565

16


เอกสารแนบ
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
12 มกราคม 2565

22


เอกสารแนบ
รายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงประจำปี พ.ศ.2564
2 ธันวาคม 2564

20


เอกสารแนบ
รายงานการจัดการความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564
2 ธันวาคม 2564

15


เอกสารแนบ